*** Scroll down for English ***

Nota

As jy nog nie die storie gelees het nie, wees bewus dat die beskrywings hieronder die storie tot 'n mate verklap. Lees hierdie beskrywings om jouself aan details te herinner, of om die storie in breë trekke te verstaan as jy nie lus het om die hele argief deur te lees nie. Daar is ook 'n paar details wat nie vanuit die storie afgelei kan word nie.

Die inligting hieronder is op datum tot omtrent bladsy nommer 100.

Hoofkarakters

Louwrens Labuschagne (alias Du Toit)

 • Geslag: M
 • Ouderdom: 28, fisies 17
 • Spesie: Oorspronklik Om-Ankh, tans Khaniet
 • Nasionaliteit: Oorspronklik van Suid-Afrika op die planeet Aarde; tans op die planeet Pretoria woonagtig
 • Volk: Afrikaner
 • Lengte: Tans 5'4" (162cm)
 • Haar- en pelskleur: Oranje
 • Tema: "Buitenste Ruim" (Die Heuwels Fantasties)
 • Opsomming: Louwrens word aanvanklik as 'n jong Suid-Afrikaanse man voorgestel. Hy besit sy eie koerierdiens. Nadat hy 'n geheimsinnige toestel in die Karoo vind en dit per ongeluk aktiveer, word hy via 'n energiestraal na 'n ander planeet verplaas. Daar aangekom verander sy liggaan na die van 'n tienerseun van die plaaslike spesie. Die bewoners van die planeet besit egter oor bekende Suid-Afrikaanse tale en kulture, en hy vind dit dus maklik om aan te pas. Hy doen hom as weeskind voor en word deur die Du Toit familie aangeneem. In die skool ontdek hy dat Aardbewoners (spesie Homo Sapiens Sapiens) van 'n moorddadige ras namens die Om-Ankh afstam. 'n Paar jaar later ontmoet hy 'n Japannees/Suid-Afrikaanse meisie namens Jane Onoda wat baie geÃ��Ã�¯nteresseerd in die geskiedenis van die Om-Ankh is ...

Jane Onoda

 • Geslag: V
 • Ouderdom: Ongeveer 10 000 jaar, fisies 17
 • Spesie: Khaniet
 • Nasionaliteit: Oorspronklik van Atlantis; tans op die planeet Pretoria woonagtig
 • Volk: Japanner
 • Lengte: 5" (152cm)
 • Pelskleur: Blougrys
 • Haarkleur: Donker Blougrys
 • Tema: "Spieluhr" (Rammstein)
 • Opsomming: As kind het Jane die besetting en vernietiging van die planeet Atlantis deur die Om-Ankh beleef. Haar familie is in kernaanvalle oorlede. Toe die Atlantiërs hulle planeet ten einde raad ontruim, is sy op 'n vlugtelingskip geplaas. Almal aan boord was in 'n vorm van kunsmatige hibernering geplaas om die reis te kan deurstaan. Ongelukkig het die skip probleme opgetel, wat veroorsaak het dat die hibernerende vlugtelinge hulle bewussyn behou het, maar verlam is en sonder sintuie gelaat is. Tien duisend jaar later is die skip deur navorsers op die planeet Marion ontdek. Van almal wat op die skip was, was Jane die enigste een wat nie intussen mal geword het nie. Sy word deur 'n sielkundige opgepas wat haar skool toe stuur om haar toe te laat om "normaal" te ontwikkel. Daar ontmoet sy Louwrens en leer sy hom vertrou, min wetende dat hy van Om-Ankhse herkoms is ...

Rasse

Khaniete

 • Spesienaam: Canis Digitalis Sapiens
 • Planeet van Herkoms: Atlantis
 • Huidige Verspreiding: Dwarsoor die sterrestelsel (Melkweg)
 • Lengte: Gewoonlik tussen 5' en 6'
 • Ouderdom by Volwassenheid: Gewoonlik tussen 12 en 16 jaar
 • Gemiddelde Lewensverwagting: Tussen 300 en 350 jaar
 • Alias: Atlantiërs

Om-Ankh

 • Spesienaam: Eie klassifikasie Homo Sapiens Sapiens; Khaniese klassifikasie Pan Sapiens Simulans
 • Planeet van Herkoms: Onbekend
 • Huidige Verspreiding: Onbekend; tans teenwoordig op die planeet Atlantis (aan sy inwoners as "die Aarde" bekend)
 • Lengte: Gewoonlik tussen 5' en 6'
 • Ouderdom by Volwassenheid: Gewoonlik tussen 12 en 16 jaar
 • Gemiddelde Lewensverwagting: Tussen 50 en 80 jaar
 • Alias: Humans, "Mense" (onder Aardbewoners)

Faksies

Atlantiese Diaspora

 • Ras: Khaniete
 • Gebied: Dwarsoor die sterrestelsel (Melkweg)
 • Vriendskaplik teenoor: Geen eksterne faksies nie; tans geen kontak met ander faksies nie
 • Vyandig teenoor: Om-Ankh; tans geen kontak met ander faksies nie
 • Opsomming: Die Atlantiërs is tien duisend jaar gelede byna deur die Om-Ankh uitegroei. Om hulself te red, het hulle die planeet Atlantis ontvlug en hulself op ander planete hervestig. Hulle kultuur het natuurlik verder ontwikkel, maar geen rewolusies ondergaan nie. Hulle planete het dieselfde name en kulture behou as die plekke op Atlantis waar die planete se inwoners vandaan kom. Die ooreenkoms tussen plekke op Atlantis en planete wat tans deur die Atlantiërs bewoon word, is dus gewoonlik voor die hand liggend.

Anakim Da Daral Om-Anq

("Kinders van die Weg van die Ewig Voortdurende Lewe")

 • Ras: Om-Ankh
 • Gebied: Onbekend
 • Vriendskaplik teenoor: Onbekend
 • Vyandig teenoor: Atlantiërs
 • Opsomming: Die Anakim is die enigste faksie van Om-Ankh waarvan die Atlantiërs bewus is (en hulle gebruik dus verkeerdelik die term "Om-Ankh" om na hierdie faksie te verwys). Die Anakim was vir die vernietiging van Atlantis verantwoordelik, en het van toe tot nou van die toneel af verdwyn. Nou is hulle weer terug, en het begin om die Atlantiërs sonder waarskuwing aan te val. Hulle ideologie, en die redes vir hulle aanvalle op die Atlantiërs, is onbekend.

Aardbewoners

 • Ras: Om-Ankh
 • Gebied: Planeet Atlantis ("Die Aarde")
 • Vriendskaplik teenoor: Geen eksterne faksies nie; onbewus van ander faksies
 • Vyandig teenoor: Geen eksterne faksies nie; onbewus van ander faksies
 • Opsomming: Die Aardbewoners is Om-Ankh wat op die voormalige planeet Atlantis woon. Hulle is onbewus van hulle buite-ruimtelikse herkoms, en glo dat hulle die oorspronklike en enigste bewoners van hul planeet is, en dat hulle spesie daar ontstaan het. Hulle dra geen akkurate kennis van die Atlantiese samelewing of van die Khaniese ras nie, alhoewel daar klaarblyklik stukkies en brokkies van sulke kennis as legendes bestaan; naamlik, stories oor 'n verlore kontinent namens Atlantis, en oor weerwolwe (en soortgelyke wesens, soos die Egiptiese jakkals-god Anubis). Hulle is kultureel baie soortgelyk aan die Atlantiërs wat voor hulle die planeet bewoon het, en hul kulture het sedertdien langs byna identiese paaie ontwikkel; maar dit is onbekend hoe of hoekom dit so is. Party van hulle word deur die Anakim ontvoer en word teësinnig (d.m.v. neurale programmering) as spioene en infiltreerders tussen die Atlantiërs ingestuur.

*** English ***

Note

If you haven't read the story yet, be aware that the descriptions below contain spoilers. Read these descriptions to remind yourself of details, or to understand the story in general if you don't want to read through all of the archives. There are also a few details that can't be deduced from the story itself.

The information below is current up to about page number 100.

Main Characters

Louwrens Labuschagne (alias Du Toit)

 • Gender: M
 • Age: 28, physically 17
 • Species: Originally Om-Ankh, currently Khanite
 • Nationality: Originally from South Africa on the planet Earth; currently living on the planet Pretoria
 • Ethnicity: Afrikaner
 • Height: Currently 5'4" (162cm)
 • Hair- and fur color: Orange
 • Theme: "Buitenste Ruim" (Die Heuwels Fantasties)
 • Summary: Louwrens is originally introduced as a young South African man. He owns his own courier service. After he finds and accidentally activates a mysterious device in the Karoo desert, he is transported to another planet via a ray of energy. Upon arrival, his body changes into that of a teenage boy of the local species. However, the inhabitants of the planet have familiar South African languages and cultures, and therefore he finds it easy to adapt. He pretends to be an orphan and is adopted by the Du Toit family. In school he discovers that Earthlings (species Homo Sapiens Sapiens) are descended from a murderous race known as the Om-Ankh. A few years later he meets a Japanese/South African girl by the name of Jane Onoda, who is very interested in the history of the Om-Ankh ...

Jane Onoda

 • Gender: F
 • Age: Approximately 10 000 years, physically 17
 • Species: Khanite
 • Nationality: Originally from Atlantis; currently living on the planet Pretoria
 • Ethnicity: Japanese
 • Height: 5" (152cm)
 • Fur color: Blue-gray
 • Hair color: Dark Blue-gray
 • Theme: "Spieluhr" (Rammstein)
 • Summary: As a child, Jane experienced the occupation and destruction of the planet Atlantis by the Om-Ankh. Her family died in nuclear attacks. When the Atlanteans evacuated their planet as a last resort, she was placed on a refugee ship. Everyone on board was placed in a form of artificial hibernation in order to be able to survive the journey. Unfortunately the ship picked up problems, which caused the hibernating refugees to remain fully conscious, but still be paralyzed and left without their physical senses. Ten thousand years later, the ship is discovered by researchers on the planet Marion. Of everyone who was on board the ship, Jane was the only one who did not go insane in the meantime. She is looked after by a psychologist who sends her to school to allow her to develop "normally" psychologically. There she meets Louwrens and learns to trust him, not knowing of his Om-Ankh heritage ...

Races

Khanites

 • Species Name: Canis Digitalis Sapiens
 • Planet of Origin: Atlantis
 • Current Distribution: Across the galaxy (Milky Way)
 • Height: Normally between 5' and 6'
 • Age at Maturity: Normally between 12 and 16 years
 • Average Life Expectancy: Between 300 and 350 years
 • Alias: Atlanteans

Om-Ankh

 • Species Name: Own classification Homo Sapiens Sapiens; Khanite classification Pan Sapiens Simulans
 • Planet of Origin: Unknown
 • Current Distribution: Unknown; currently present on the planet Atlantis (known to its inhabitants as "the Earth")
 • Height: Normally between 5' and 6'
 • Age at Maturity: Normally between 12 and 16 years
 • Average Life Expectancy: Between 50 and 80 years
 • Alias: Humans

Factions

Atlantean Diaspora

 • Race: Khanites
 • Region: Across the galaxy (Milky Way)
 • Friendly towards: No external factions; currently has no contact with other factions
 • Hostile towards: Om-Ankh; currently has no contact with other factions
 • Summary: The Atlanteans were almost annihilated by the Om-Ankh ten thousand years ago. To save themselves, they fled the planet Atlantis and established themselves on other planets. Their culture naturally developed further, but did not undergo any revolutions. Their planets have kept the same names and cultures as the places on Atlantis where the planets' inhabitants originated from. The correspondence between places on Atlantis and planets currently inhabited by the Atlanteans is therefore usually obvious.

Anakim Da Daral Om-Anq

("Children of the Way of the Eternally Continuing Life")

 • Race: Om-Ankh
 • Region: Unknown
 • Friendly towards: Unknown
 • Hostile towards: Atlanteans
 • Summary: The Anakim are the only faction of Om-Ankh that the Atlanteans are aware of (and they therefore incorrectly use the term "Om-Ankh" to refer to this faction). The Anakim are responsible for the destruction of Atlantis, and from then until now have disappeared from the scene. Now they're back again, and have begun attacking the Atlanteans without warning. Their ideology, and the reasons for their attacks on Atlanteans, are unknown.

Earthlings

 • Race: Om-Ankh
 • Region: Planet Atlantis ("The Earth")
 • Friendly towards: No external factions; unaware of other factions
 • Hostile towards: No external factions; unaware of other factions
 • Summary: The Earthlings are Om-Ankh who live on the former planet of Atlantis. They are unaware of their extraterrestrial heritage, and believe that they are the original and sole inhabitants of their planet, and that their species originated there. They have no accurate knowledge of Atlantean society or of the Khanite race, although there seem to be small fragments of such knowledge preserved as legends; namely, stories about a lost continent called Atlantis, and about werewolves (and similar creatures, such as the Egyptian jackal-god Anubis). They are culturally very similar to the Atlanteans who lived on their planet before them, and their cultures have since developed along nearly identical paths; but it is unknown why this is so. Some of them are abducted by the Anakim and sent among the Atlanteans as spies and infiltrators against their will (by means of neural programming).

Verlore Geleentheid