June 23rd, 2012, 4:24 pm

2010 - 2012

(Scroll down for English.)


Vandag is "Verlore Geleentheid" twee jaar oud! Nou ja ... as jy twee jaar gelede vir my 'n paar onlangse bladsye gewys het, sou ek heel moontlik nie kon glo dit was dieselfde storie nie. Eerstens omdat ek in 2010 nie kon teken nie en nou effens beter vaar, maar ook omdat ek niks hiervan so in diepte beplan het nie ...

(As jy die storie nog nie ken nie, is dit beter as jy dit eers lees ... ek gee hieronder te veel geheime weg :)

En nou, die geskiedenis van die storie se groeipyne! Toe ek begin het, het ek net 'n vaste plan gehad tot by Louwrens se reaksie op bladsy 38. Ek wou probeer om daai gevoel wat ek aan die einde van "All the Way Back" (deur Michael Shaara) gekry het, te weergee. Dit sou aanvanklik 'n groot wending in die storie wees.

Maar ek het spoedig besef dat Louwrens se lewe as 'n gewone seun in 'n relatief gewone omgewing net nie 'n storie was wat my sou boei nie. Daarom het ek sy ontdekking van ons spesie se herkoms spoediger laat gebeur. Net een probleem: ek sou skaars 'n hoofstuk in wees, en ek het reeds nie meer 'n storie oorgehad nie.

Juis omtrent daardie tyd het ek op 'n sekere Amerikaanse forum in 'n taamlik hewige debat betrokke geraak. Dit was nou rakende die gebruik van kernwapens in Japan aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog. Lang storie kort, ek het baie gehad om oor na te dink, en moes (deur die debat gedrewe) baie navorsing doen. Dit het daartoe gelei dat die oorlog van die Om-Ankh versus die Khaniete van 'n Khaniese dogtertjie se oogpunt af gesien is. Onder andere het die navorsing ook tot Jane Onoda se van gelei (sy is na ONODA Hiroo, 'n Japannese soldaat, vernoem). 'n Ander karakter wat aanvanklik 'n groter rol sou speel, is na 'n hedendaagse Japannese Professor van Germanistiek vernoem wat daai tyd op RSG was (sy Afrikaans-Japannese woordeboek is op my lessenaar terwyl ek hier skryf).

Dat Jane en Louwrens mekaar sou ontmoet, was reeds die plan. Maar aanvanklik sou hulle albei nog jonger wees, omtrent Louwrens se ouderdom toe hy geland het. Per toeval het 'n vriend my aan die "Bleach"-reeks (deur KUBO Tite) bekendgestel, en KUCHIKI Rukia was dadelik my gunsteling karakter. Jane moes verander om meer soos sy te wees, en omdat hulle saam op skool sou wees het Louwrens ekstra tyd gekry om ook ouer te word en 'n irriterende klein baardjie te kweek. (Tans dra hy KUROSAKI Ichigo van "Bleach" se hemp.)

Die res het taamlik logies gevolg. Die gebeure in Amerika en die Mexikaanse herkoms van een karakter is te danke aan dieselfde Amerikaanse forum, en 'n gereelde leser van Mexiko. Vir die uitstappie na Koedoespoort het ek 'n ligte industrieële gebied nodig gehad, en ek het mos in die Moot grootgeword, met net die spoorlyn tussen ons en Michael Brink.

Intussen het ek uiteindelik 'n langtermyn storie ontwikkel. Hy kan nog verander, hy kan nog iets bykry, maar ons roete het 'n eindbestemming. Louwrens se ontvoering is deel van 'n ontwikkelende plan waarvan ek nie meer mag verklap nie ...


Die lang dokumentêr is verby! Dankie aan my twee dosyn (so baie?!) gereelde lesers vir twee jaar van "Verlore Geleentheid". Ons het maar net begin ...


* * * * *

Today, "Verlore Geleentheid" ("Lost Opportunity") is two years old! Well ... if you showed me a few recent pages two years ago, I probably wouldn't have been able to believe that it was the same story. Firstly because in 2010 I couldn't draw yet and have been doing a bit better lately, but also because I never planned any of this in depth ...

(If you don't know the story yet, it's better if you read it first ... below, I'm giving away too many secrets :)

And now, the history of this story's growing pains! When I got started, I only had a definite plan up until Louwrens's reaction on page 38. I wanted to try and convey that feeling I had at the end of "All the Way Back" (by Michael Shaara). This would originally have been a major turning point in the story.

But I quickly realized that Louwrens's life as a normal boy in a relatively normal environment just wouldn't make a story I'd find captivating. Therefore I let his discovery of our species' heritage happen a lot faster. Only one problem: I'd be barely one chapter in, and I didn't have any story left.

As it happened, at exactly that time I got involved in a rather fiery debate on a certain American forum. This was about the use of nuclear weapons in Japan at the end of World War II. To make a long story short, I had a lot to think about, and (thanks to the debate) needed to do a lot of research. That lead to the war between the Om-Ankh and the Khanites being seen from the perspective of a little Khanite girl. Among other things, this research also lead to Jane Onoda's surname (she's named after ONODA Hiroo, a Japanese soldier). Another character, who originally would have played a larger role, was named after a present-day Japanese Professor of Germanic Languages who was on RSG Radio at that time (his Afrikaans-Japanese dictionary is on my desk as I write this).

That Jane and Louwrens would meet each other was already part of the plan. But originally they'd both still be younger, about Louwrens's age when he landed. By coincidence, a friend introduced me to the "Bleach" series (by KUBO Tite), and KUCHIKI Rukia immediately became my favorite character. Jane had to change to become more like her, and because they had to be at school together, Louwrens got extra time to get older and grow an irritating little tuft of beard. (He is currently wearing the shirt of KUROSAKI Ichigo from "Bleach".)

The rest followed more or less logically. The events in America and the Mexican heritage of one character are due to the aforementioned American forum and a frequent reader from Mexico. For the trip to Koedoespoort, I needed a light industrial area, and I grew up in the Valley after all, with just the train tracks between us and Michael Brink.

In the meantime, I've finally developed a long-term story. It could still change, it could still get more added to it, but our route has a destination. Louwrens's kidnapping is part of a developing plan which I can't reveal more about yet ...

The long documetary is over! Thanks to my two dozen (so many?!) regular readers for two years of "Verlore Geleentheid". We've only just begun ...

Post A Comment

Verlore Geleentheid